Kalendārs
Nolikums
 

Jaunatnes Olimpiāde 2017

Sacensību veidi

 

Jaunieši (1) Jaunietes (1)

24 komandu grupu pamatturnīrs 24 komandu grupu pamatturnīrs

 

Sacensību laiks un vieta

2017.gada Latvijas Jaunatnes Olimpiādes sacensības pludmales volejbolā notiks 7., 8. un

9.jūlijā Smiltenē, Sporta un atpūtas kompleksā “Teperis”, pie Teperes ezera.

 

Sacensību vadība

Sacensības vada LVF apstirpināta organizatoru un tiesnešu grupa.

 

Sacensību dalībnieki

Olimpiādē sacensībās piedalās Latvijas Republikas nozīmes pilsētu un novadu (turpmāk -

pašvaldību) komandas.

Olimpiādē piedalās Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie Latvijas Republikas iedzīvotāji.

Olimpiādes sacensībās piedalās tikai akreditētie dalībnieki, kurus apstiprina Akreditācijas

komisija, saskaņojot ar attiecīgā sporta veida federāciju.

Dalībnieks var pārstāvēt tikai vienu pašvaldību.

Olimpiādes dalībnieka statuss tiek piešķirts akreditētiem treneriem, apkalpojošam

personālam, mediķiem, komandas vadībai un delegācijas – komandas vadītājam.

Komandas vadītāju apstiprina un pilnvaro attiecīgā pašvaldība.

Par dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild komandas vadītājs.

Sacensību organizatori nenes atbildību par iespējamo sacensību dalībnieku traumām un

nelaimes gadījumiem.

Sacensībās var piedalīties dalībnieki, kuri dzimuši 2000.-2001.gadā.

Sacensībās no pašvaldības var piedalīties 1 pāris kā jauniešiem, tā jaunietēm.

 

Pieteikumi

Olimpiādes pieteikumi dalībai Olimpiādes sacensībām jāiesūta Akreditācijas komisijai līdz

2017.gada 9.jūnijam plkst.24:00 atbilstoši pieteikuma elektroniskai formai Olimpiādes mājas

lapā www.latvijasolimpiade.lv , sadaļā Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 2017 / pieteikumi.

Ja dalībnieks tiek pieteikts pēc 2017.gada 9.jūnija līdz 2017.gada 22.jūnijam plkst.24:00, tad

par katru pieteikto dalībnieku Olimpiādes Sekretariātā tiek iemaksāti EUR100 (viens simts

eiro), pārskaitot tos uz LOK norēķinu kontu AS Swedbank konta

Nr.:LV38HABA000140J063161, ar norādi “dalības maksa par “dalībnieka Vārds, Uzvārds,

dzimšanas datums”, saskaņā ar Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 2017 Nolikumu”.

Dalībniekus saskaņā ar Nolikumu Olimpiādes sacensībām piesaka pašvaldības komandas

vadītājs.

Pieteikuma elektroniskās formas un parole pašvaldības komandas vadītājam tiks nosūtīta

2017.gada martā.

Vārdiskajā pieteikumā drīkst iekļaut ne vairāk kā 4 spēlētājus.

Delegācijas sastāvā sacensībām, no iesniegtā vārdiskā pieteikuma, var pieteikt 2 spēlētājus.

Pēc izietas akreditācijas jebkāda dalībnieku maiņa nav atļauta.

 

Akreditācija

Olimpiādes dalībniekus akreditē attiecīgās pašvaldības komandas vadītājs.

Veicot akreditāciju, komandas vadītājs Akreditācijas komisijai uz Olimpiādes laiku iesniedz ar

delegācijas vadītāja parakstu apliecinātas pasu vai dzimšanas apliecību kopijas tiem

Olimpiādes dalībniekiem, kuri piedalīsies Olimpiādē.

Personas datu aizsardzības nolūkos, personu apliecinošo dokumentu kopijas pēc komandas

vadītāja pieprasījuma tiks atgrieztas Olimpiādes pēdējā dienā 2017.gada 9.jūlijā. Gadījumā, ja

personu apliecinošo dokumentu kopijas netiks izņemtas, tās tiks iznīcinātas.

Akreditācijas komisijas darba laiks:

§ Rīgā, Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49, no 2017.gada 26.jūnija–

5.jūlijam plkst.10:00 – 16:00, iepriekš piesakoties pa tel:67519207;

§ Cēsīs, Vidzemes koncertzālē Cēsis, Raunas ielā 12-1, 2017.gada 6.jūlijā no

plkst.12:00 – 20:00.

 

Sacensību norise

Spēles notiek pēc FIVB oficiālajiem pludmales volejbola noteikumiem.

LVF ir tiesības veikt atkāpes no Starptautisko pludmales volejbola noteikumu prasībām

sacensību vietas nodrošinājumā un iekārtojumā.

Olimpiādes sacensības notiek divās kārtās: kvalifikācijas kārtas (ja ir nepieciešama) un

pamatturnīra.

Pamatturnīra un kvalifikācijas kārtas spēles notiek līdz 2 uzvarētiem setiem.

Organizatoriem ir tiesības saīsināt setu garumu līdz 15 punktiem ar divu punktu pārsvaru seta

galotnē.

Ja ir nepieciešama kvalifikācijas kārta (piesakās vairāk kā 24 komandas), tad to izspēlē

vadoties pēc pieteikto komandu skaita.

Ja kvalifikācijas kārta nav nepieciešama, tad spēles sākas ar 24 komandu grupu turnīru (8

grupas pa 3 komandām katrā grupā) un tālāk izslēgšanas (Play-off) kārtā spēlē pēc

vienmīnusu sistēmas.

Pamatturnīrā tiek spēlētas 24 komandu grupu spēles, kurā spēlētāji tiek izlikti sekojoši:

- pirmās 16 vietas pēc Latvijas kopējā reitinga uz 2017.gada 30.jūniju;

- 8 vietas no kvalifikācijas turnīra.

Izsēšanas kārtību pēc grupu turnīra tiks veikta saskaņā ar Latvijas čempionāta 2017.gada

sezonas nolikumu.

Nepieciešamības gadījumā organizatoriem ir tiesības mainīt grupu skaitu un komandu skaitu

grupās, vadoties pēc pieteikušos komandu skaita.

Sporta formas

Olimpiādes sacensībās komandai jāspēlē vienādās formās (vienādos kreklos un šortos), bez

krekliem spēlēt nav atļauts.

Spēlētāji pamatturnīrā uz šortiem drīkst izvietot savu sponsoru reklāmu tikai atbilstoši FIVB

noteikumiem.

Spēlētāju formām jābūt numurētām ar “1” un “2” atbilstoši spēlētāju atzīmei spēļu protokolos.

Bumbas

Sacensībās tiek spēlētas ar oficiālajām FIVB apstiprinātajām pludmales volejbola bumbām

MIKASA VLS 300.

LVF nodrošinā tikai ar spēļu bumbām, iesildīšanās laikā bumbas nodrošina paši spēlētāji.

 

Apbalvošana

Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem, ceturtā – piektā vieta ar

diplomiem.

 

Dopinga kontrole

Dopinga kontroli veic Sporta medicīnas valsts aģentūras pilnvarotie dopinga kontrolieri.

Dopinga kontrolei var tikt pakļauts jebkurš sacensību dalībnieks pēc dopinga kontroliera

izvēles.

Dopinga kontroles procedūra notiek atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktajām

prasībām.

Antidopinga noteikumu pārkāpuma gadījumā attiecīgā sporta veida federācija izskata

pārkāpuma apstākļus un pieņem lēmumu par sankcijām.