Kalendārs
Nolikums
Spēlētāju reitings
Klubu reitings
1. posms Jūrmala
2. posms Rīga
3. posms Alūksne
4. posms Jūrmala FINĀLS
 

Ergo Open Sievietēm 2017

LATVIJAS PLUDMALES VOLEJBOLA ČEMPIONĀTA ERGO OPEN 2017

NOLIKUMS

1.   Mērķis un uzdevumi

1.1.             Sekmēt sieviešu un vīriešu pludmales volejbola attīstību un popularitāti valstī un Latvijas pludmales volejbolistu gatavošanos Eiropas čempionātam, Pasaules kausa izcīņas sacensībām un Pasaules čempionātam.

1.2.            Noskaidrot Latvijas čempionus pludmales volejbolā sievietēm un vīriešiem.

1.3.            Noskaidrot Latvijas čempionus pludmales volejbolā starp Klubu komandām.

2.   Sacensību vadība

2.1.            Sacensības vada Latvijas Volejbola federācija, turpmāk tekstā LVF.

2.2.            LVF ir atbildīga par sacensību vietas nodrošinājumu.

2.3.             LVF ir tiesības veikt atkāpes no Starptautisko pludmales volejbola noteikumu prasībām sacensību vietas nodrošinājumā un iekārtojumā.

2.4.            LVF ir atbildīga par tiesnešu un apkalpojošā personāla nodrošinājumu sacensībās.

2.5.            LVF organizētās sacensības apkalpo LVF apstiprinātie tiesneši.

3.   Sacensību norises laiks

Sacensību kalendāri, pieteikšanās un atsaukšanas kārtība pielikumā Nr.1.

4.   Sacensību reitings

4.1.            ERGO OPEN LPVČ ieskaitē tiek ņemts vērā LVF rīkoto Latvijas čempionāta OPEN turnīru izcīnītie rezultāti un Pasaules, Eiropas un EEVZA čempionāta posmos izcīnītie rezultāti, kas visi kopā veido ‘’Latvijas kopējo reitingu spēlētājiem’’. Sacensībās spēlētāji tiek izlikti saskaņā ar ‘’Latvijas kopējo reitingu spēlētājiem’’.

4.2.            ‘’Latvijas kopējais reitings spēlētājiem’’ iet gada griezumā. Pielikumā nr.5 reitinga punktu skala.

4.3.            FIVB izcīnītie reitinga punkti jeb starptautiskie reitinga punkti ‘’Latvijas kopējā reitingā spēlētājiem’’ ir attiecībā 1:1.

4.4.            ERGO OPEN LPVČ Klubu ieskaitē tiek ņemts vērā LVF rīkoto Latvijas čempionāta OPEN turnīru katra posma 4 labākie rezultāti gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē, kas visi kopā veido ‘’Latvijas kopējo reitingu Klubiem’’.

4.5.            ‘’Latvijas kopējais reitings Klubiem’’ iet gada griezumā. Spēlētāju izcīnītie reitinga punkti ‘’Latvijas kopējā reitingā spēlētājiem’’ un ‘’Latvijas kopējais reitings Klubiem’’ reitinga punkti ir attiecībā 1:1.

5.   Dalībnieku pieteikšanās un atsaukšanas kārtība

Lai pieteiktos uz attiecīgo posmu nepieciešams aizpildīt visas Nolikuma (p.5) prasības 7 dienas pirms sacensībām.

5.1.            Dalībai sacensībās spēlētājiem jāizpilda sekojošais:

1)                  spēlētāja licencēšanai pilnībā jāaizpilda ŗeģistrācijas anketa licencei mājaslapas sadaļā www.volejbols.lv,

2)                  spēlētājiem licences jānoformē vienlaikus ar pieteikšanos pirmajām sezonas sacensībām,

3)                  jāaizpilda pieteikums sacensībām mājaslapas sadaļā www.volejbols.lv; spēlētājiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, ierodoties sacensību vietā, jāuzrāda vecāku atļauja.

5.2.            Pieteikumu dalībai sacensībās:

dalībnieks aizpilda anketas veidā mājaslapā www.volejbols.lv. Pieteikums uzskatāms par reģistrētu tad, kad komanda ir ierakstīta attiecīgā turnīra dalībnieku sarakstā www.volejbols.lv mājas lapā vai dalībnieks saņēmis no LVF elektronisku apstiprinājumu par to, ka pieteikuma sūtītājs ir reģistrēts sacensībām,

5.3.            Pieteikumam jābūt aizpildītam precīzi un ar patiesu informāciju.

5.4.            LVF visu informāciju un spēlētāju sarakstus katram OPEN turnīra posmam ievieto mājas lapā www.volejbols.lv, 3 (trīs) dienas pēc pieteikšanās termiņa beigām.

5.5.            Spēlētājiem sacensību vietā jāreģistrējas 1 (vienu) stundu pirms viņu pirmās noteiktās spēles, uzrādot spēlētāja personas apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedzot visu nepieciešamo dokumentu oriģinālus, ja tie nav iesūtīti pirms sacensībām.

5.6.            Sacensību organizatoriem ir tiesības ierobežot maksimālo dalībkomandu skaitu uz posmiem, kuri norisinās divas dienas.

5.7.            Komandas atsaukšana no sacensībām.

Par pieteikuma anulēšanu no sacensībām dalībniekam jāinformē sacensību organizatori vismaz 4 (četras) dienas pirms sacensībām.

6.   Sacensību dalībnieki

6.1.            Visas šī Nolikuma p.3 norādītās sacensības uzskatāmas par atklātām un tajās var piedalīties gan Latvijas, gan citu valstu spēlētāji, kuri ir noslēguši vienošanos ar Klubu (jebkura juridiska organizācija – SIA, Biedrība, Pašvaldība) par dalību LVF rīkotajās ERGO OPEN LPVČ sacensībās un ir saņēmuši noteiktā kārtībā noformētu dalībnieka licenci, un nav iekļauti to FIVB un CEV spēlētāju sarakstā, kuriem aizliegts piedalīties jebkādās pludmales volejbola sacensībās.

6.2.            Dalībnieks var pārstāvēt tikai vienu Klubu (SIA, Biedrība, Pašvaldība), bet komandu var veidot divu dažādu Klubu pārstāvji.

6.3.            Klubu sacensībās var pārstāvēt neierobežots spēlētāju skaits, kopējā Klubu reitingā tiks ņemti vērā attiecīgā posma katra dzimuma 4 labākie Kluba spēlētāju rezultāti.

6.4.            Sacensībās netiek pielaisti spēlētāji bez Vienošanās ar Klubu un personas apliecinoša dokumenta uzrādīšanas.

6.5.            Spēlētāji var mainīt savu piederību klubiem līdz priekšpēdējam posmam (5.posmam vīriešu konkurencē un 3.posmam sieviešu konkurencē). Pirms pēdējā posma, Klubs var pieteikt jaunu spēlētāju, ja sezonas gaitā tas jau nav pārstāvējies nevienu citu Klubu.

6.6.            Spēlētājs piesaka savu dalību sacensībām ar piederību jaunajam Klubam, bet nav iepriekšējā Kluba rakstiska apstiprinājuma – spēlētājs netiek pielaists sacensībām vai piedalās, pārstāvot savu iepriekšējo Klubu.

6.7.            Ja iegūtas traumas, akūtas slimības vai kādā citā šajā Nolikumā neparedzētā gadījumā kāds no spēlētājiem nevar turpināt dalību sacensībās, komandu, atbilstoši FIVB noteikumiem, no turnīra izslēdz, saglabājot rezultātus.

7.   Wild Card (WC) pieteikums

7.1.             Jebkura komanda ir tiesīga iesniegt Wild Card pieteikumu (sk. pielikumu Nr.2). WC pieteikums jāiesniedz vienlaikus ar pieteikumu dalībai sacensībās. Nosūtot pieteikumu uz e-pastu edgars@volejbols.lv ar norādi: pieteikums Wild card saņemšanais uz attiecīgo posmu.

7.2.            Organizatori pēc saviem ieskatiem, tām komandām, kuras izpildījušas p.7.1. nosacījumus, var piešķirt WC.

7.3.            Wild Card (WC) dalībnieki pamatturnīrā tiek izsēti ar viszemākajām vietām.

8.   Sacensību kārtība un izspēles sistēma

8.1.            Latvijas čempionātā vīriešu OPEN turnīru sacensības notiek divās kārtās: kvalifikācijas turnīrs un pamatturnīrs.

8.2.            Latvijas čempionāta OPEN vīriešu un sieviešu turnīru sacensībās, ņemot vērā pieteikto komandu skaitu un ‘’Latvijas kopējo reitingu spēlētājiem’’, tiek noteikta sekojoša izspēles un spēlētāju izlikšanas kārtība:

1)                  kvalifikācijas turnīra izspēles sistēma tiek spēlēta skatoties pēc pieteikto komandu skaita un turnīra organizatoru norādījuma. Maksimālais komandu skaits kvalifikācijas turnīrā ir 24 komandas.

2)                  pamatturnīrā tiek spēlētas 24 komandu grupu spēles - 8 grupas, katrā grupā 3 komandas, kurās spēlētāji tiek izlikti sekojoši: pirmās 14 vietas pēc Latvijas kopējā reitinga uz pieteikšanās termiņa beigām un 2 vietas komandām, kurām saskaņā ar organizatoru lēmumu ir piešķirtas WC,

vietas no kvalifikācijas turnīra un Izsēšanas kārtību pēc grupu turnīra skatīt pielikumā Nr.3.

8.3.            Ja komandas izstājas no sacensībām (izņemot šī nolikuma p.6.3. nosaukto apstākļu dēļ), tā attiecīgajā posmā vai finālā saņem 0 reitinga punktus.

8.4.            Spēlētāji, kas noteiktā termiņā ir pieteikušies dalībai sacensībās, bet atrodas gaidīšanas sarakstā, iegūst iespējas kvalificēties sacensībām, gadījumā, ja kāds no iepriekš pieteiktajiem spēlētājiem atsauc savu dalību kvalifikācijas sacensībās. Kvalifikācijas sacensībās ir limitēts spēlētāju skaits, organizatoriem ir tiesības piešķirt līdz 2 WC.

8.5.            Spēlētājiem, dienu vai ātrāk, pirms sacensībām elektroniski tiek aizsūtīta informācija par attiecīgā posma izspēles kārtību, kalendāru, ierašanās laiku un citu informāciju, kas saistīta ar attiecīgo posmu. Spēlētājiem elektroniski ir jāatbild organizatoriem, ka viņi ir iepazinušies ar informācijas saturu, ja spēlētājs nav atbildējis, organizators var uzskatīt, ka spēlētājs ir iepazinies ar informācijas saturu.

 

8.6.            Izņēmums izspēles sistēmai būs ERGO OPEN Latvijas čempionāta Finālposmā, no 4.-6.augustam, Jūrmalā, kur izspēlēs pamatturnīrā 16 komandu grupu spēles - 4 grupas, katrā grupā 4 komandas, kurā spēlētāji tiek izlikti sekojoši: pirmās 12 vietas pēc Latvijas kopējā reitinga uz pieteikšanās termiņa beigām un 4 vietas no kvalifikācijas turnīra, kvalifikācijas turnīrā drīkst piedalīties komandas, kas Latvijas kopējā reitingā uz pieteikšanās termiņa beigām ir no 13. - 24.vietai. Pamatturnīrā Izslēgšanas spēlēm kvalificējas komandas, kas grupā ir ieņēmušas attiecīgi 1. un 2.vietu.

Izsēšanas kārtība pēc grupu turnīra skatīt pielikumā Nr.4.

9.   Sporta formas

9.1.            Sacensībās komandai jāspēlē vienādās formās (vienādos kreklos un šortos), bez krekliem spēlēt nav atļauts. Sacensībās organizators nodrošina sporta kreklus, spēlētājiem tajos obligāti jāspēlē.

9.2.            Spēlētāji pamatturnīrā uz šortiem drīkst izvietot savu sponsoru reklāmu tikai atbilstoši FIVB noteikumiem.

9.3.            Spēlētāju formām jābūt numurētām ar „1” un „2” atbilstoši spēlētāju atzīmei spēļu protokolos.

9.4.            Uzrādot personas apliecinošu dokumentu, spēlētājs saņem sporta kreklus no organizatoriem, ar kuriem ir jāspēlē ERGO OPEN LPVČ sacensībās.

10.                         Bumbas

Sacensībās tiek spēlēts ar oficiālajām FIVB apstiprinātajām pludmales volejbola bumbām MIKASA VLS 300. LVF nodrošina tikai ar spēļu bumbām, iesildīšanās laikā bumbas nodrošina paši spēlētāji.

11.                         Sacensību noteikumi

OPEN turnīros sacensības notiek saskaņā ar spēkā esošajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem, piesakoties sacensībās spēlētāji apstiprina, ka ir iepazinušies ar šiem noteikumiem, kā arī attiecīgo sacensību nolikumu.

12.                         Finansiālie nosacījumi

·                     Sacensību dalības maksas lielumu nosaka organizators (pielikums Nr.6).

·                     Samaksa par licenci noteikta Finansiālajos nosacījumos (pielikums Nr.6).

·                     Pārējos izdevumus, kas saistīti ar spēlētāju dalību sacensībās (transports, ēdināšana,  izvietošana u.c.), dalībnieki apmaksā paši.

·                     LVF neapmaksā nodokļus par spēlētāju naudas balvām.

·                     Spēlētāji, kuri nav nokārtojuši finansiālas saistības ar LVF par 2016.gada sezonu (un iepriekšējām sezonām) un par 2017.gada iepriekšējiem posmiem, netiek pielaisti sacensībām.

13.                         Medicīniskais nodrošinājums

Katrs dalībnieks ir atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību dalībai sacensībās un to apstiprina ar personīgo parakstu sacensību dienā. Spēlētājiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, jābūt vecāku vai ģimenes ārsta apliecinājumam, kā aŗī vecāku atļaujai dalībai sacensībās.

·         Sacensību organizatori nenes atbildību par iespējamo sacensību dalībnieku traumām un nelaimes gadījumiem.

·                     Organizatori traumu gadījumā nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.

·                     Spēlētājam ir atļauts izmantot vienu medicīnisko pārtraukumu, viena turnīra ietvaros. Par katru nākamo ir jāmaksā atbilstoši pielikuma Nr.6 2.10. punktam.

14.                         Disciplinārās sankcijas

Disciplinārās sankcijas noteiktas Sankciju skalā (pielikums Nr.7).

15.                         Apbalvošana

·         Sacensību uzvarētājus katrā posmā apbalvo ar naudas balvām un pārsteiguma balvām no sacensību atbalstītājiem.

·         Finālā tiek noskaidrots Latvijas čempions, 2. un 3.vietas ieguvēji. Godalgoto vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar medaļām, diplomiem, naudas balvām un pārsteigumu balvām no atbalstītājiem.

·         Visās Latvijas čempionāta OPEN turnīru sacensībās, kā arī Finālā godalgoto vietu ieguvēju komandu ierašanās uz apbalvošanas ceremoniju spēļu formās ir obligāta.

·         Pēc sezonas noslēguma (Fināla) tiek noteikti un apbalvoti ar “Klubu kausu” Latvijas čempioni, 2.vietas un 3.vietas ieguvēji starp Klubiem.

16.                         Dopinga kontrole

·         Dopinga kontroli veic “Sporta medicīnas Valsts aģentūras” pilnvarotie dopinga kontrolieri.

·         Dopinga kontrolei var tikt pakļauts jebkurš sacensību dalībnieks pēc dopinga kontroles izvēles.

·         Dopinga kontroles procedūra notiek atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktajām prasībām.

·         Antidopinga noteikumu pārkāpuma gadījumā, LVF izskata pārkāpuma apstākļus un pieņem lēmumu par sankcijām.

17.                         Dažādi

 

Visi neatrunātie jautājumi, kas nav rakstīti Nolikumā, tiek risināti pludmales volejbola komisijā.